Många företag har upptäckt fördelarna med att satsa på friskvård för anställda. En vältränad fysik påverkar både koncentration, prestation och sjukfrånvaro. Men hur är det med den psykiska hälsan? Bidrar ditt företag lika självklart till åtgärder för inre styrka, mental balans och stärkt självkänsla hos individen? Att alla i arbetsgruppen känner tillhörighet, är överens om vad som är viktigt och uppmuntrar varandra till styrka och meningsfullhet?
Psykisk ohälsa är vår snabbast växande orsak till dålig hälsa och ungefär 40% av svenskarna upplever detta i någon form idag. Vi i Samtalsrummet erfar att företag som satsar på bättre psykisk hälsa hos personalen, både slipper kostsam sjukfrånvaro och får en god och lönsam arbetsmiljö på köpet. Här presenterar vi våra professionella företagstjänster. Tänk på att det kan vara lika viktigt att skaffa en Personlig Samtalsterapeut (PS) som att skaffa en Personlig Tränare (PT)!

Ett par samtal kan göra stor skillnad

Alla går vi genom olika svårigheter under vår livstid. Några av oss klarar att få ordning på sin situation, men väldigt många drabbas av ett långt lidande som självklart påverkar prestationer och relationer på arbetsplatsen. Att ta sig ur detta på egen hand kan både ta tid och vara kostsamt. En betydligt snabbare och lönsammare väg tillbaka är att ta hjälp av Samtalsrummets gedigna kompetens och låta individen gå i samtalsterapi under begränsad tid.

Utifrån individens behov väljer vi en av följande samtalsformer:

 • Samtalsstöd
 • Coaching
 • Kris & Krishantering
 • KBT-terapi
 • Motiverande samtal
 • Konflikthantering

Samtalsrummet inriktar sig på individer och grupper med psykosociala arbetsuppgifter eller som inom sitt arbetsfält behöver hantera mänskliga relationer.

Samtalsrummets handledning verkar för att stärka och utveckla arbetsgruppens profession, reflektera kring sitt uppdrag, bearbeta känslor och dilemman – och ge gruppen konkreta kunskaper och verktyg att arbeta med. Öka förståelsen för varandras olikheter och möjliggöra gruppens resurser skapar arbetsglädje och framgång.

Specialiserade inom KBT, kognitiv beteendeterapi, ger vi möjlighet för olika yrkeskategorier som arbetar med människor att tillsammans med kollegor granska och reflektera över yrkeserfarenheter i en ständigt pågående utvecklingsprocess. Att känna tillhörighet med gruppen, dela värderingar och vara överens om vad som är viktigt och vad som bör göras ger kraft, mål och mening på jobbet.

Chefsstöd

Chefen på ett företag är en viktigt nyckelperson som ställs inför många utmaningar. Du ska leda din personal och driva företaget framåt. Kunna entusiasmera dina medarbetare så alla strävar åt samma håll, men också kunna ta svåra beslut och hantera tuffa samtal.

Samtalsrummets Chefsstöd handlar om att stärka och stödja din kunskap och kompetens. Vi arbetar med att stödja och utveckla ledarrollen i det dagliga arbetet.

Chefsstöd kan också handla om att på bästa sätt skapa och upprätthålla en god arbetsplats som främjar hälsan. Att du på tidigt stadium lär dig att se signaler av psykisk ohälsa och kan ge rätt stöd för att undanröja sjukskrivning och resursbortfall.

Genom att du förstår och hanterar dina medarbetares reaktioner ökar trivseln och du blir tryggare. Du kan bättre leda dig själv och dem mot mål och framgång!

Chefstöd kan handla om:

 • Hur ledningsstrukturen ser ut
 • Rollerna chef – medarbetare
 • Hantera svåra medarbetarsamtal
 • Medarbetare med psykisk ohälsa
 • Hantera kritik
 • Personalledning
 • Balans  arbete – fritid
 • Kommunikationssvårigheter
 • Kriser
 • Omedvetna processer

Vi anpassar tjänster och skräddarsyr avtal efter behov

Samtalsrummet erbjuder olika tjänster för företag och organisationer. Som stödfunktion i samtal, handledning och utveckling får företag och medarbetare en större trygghet tillsammans med en legitimerad psykoterapeut.

Samtalsrummet – en professionell resurs när personalen behöver stöd

Att leva livet innebär att vi någon gång kommer drabbas av svårigheter, och då är det värdefullt att få den stöttning vi behöver. Många sjukdomstillstånd går att förebygga om medarbetaren får hjälp i ett tidigt skede. Att prata med någon som har rätt kompetens och erfarenhet hjälper i många fall.

I dag är många arbetsgivare medvetna om fördelarna med tidiga insatser till de anställda och att det sparar både tid och pengar. Att kunna ge den anställde samtalsstöd kan vara avgörande om personen kan vara kvar i arbete eller bli sjukskriven. Problemen kan då förebyggas vare sig det gäller privatlivet eller arbetslivet. Samtalen utgår från personens problematik och vi kommer gemensamt överens om mål och strategi.

Handledning

Samtalsrummet erbjuder handledning för grupper inom offentlig verksamhet som för privat verksamhet. Specialiserade inom KBT, kognitiv beteendeterapi, ger Samtalsrummet möjlighet för olika yrkeskategorier att tillsammans med kollegor granska och reflektera över yrkeserfarenheter i en ständigt pågående utvecklingsprocess.

Många gånger behövs det kontinuerliga stöd för att verksamheten och gruppen ska kunna utvecklas på ett positivt sätt. Det kan handla om att lösa konflikter eller skapa gemensamma rutiner och förhållningssätt, men det kan också handla om åtgärder som att förebygga stressproblematik. Syftet med handledning är öka och bibehålla gruppens styrkor och kompetens. För att dra nytta av medarbetarens fulla potential är det värdefullt att individens målsättning och värderingar stämmer väl överens med företagets visioner.

Under handledningen strävar vi efter att skapa en kreativ och trygg miljö i rummet. Den kan även innebära möjlighet till självreflektion och individuella samtal för att driva utvecklingsarbetet framåt i ett företag.

Krisstöd

När livet slår till och vi hamnar i en krisreaktion är det bra att veta hur man ska agera.  Många gånger tar vi oss igenom en krisreaktion på egen hand eller men hjälp av nära och kära,  men ibland behöver vi professionell hjälp.

Samtalsrummet kan vara behjälplig med väl utbildad och erfaren legitimerad KBT psykoterapeut vid behov. Vi går igenom händelseförloppet både sakligt och känslomässigt i en trygg och lugn miljö. Exempel på krissituationer kan vara våld, hot, arbetsplatsolycka eller en oförutsedd uppsägning.

Innehåll för krisstöd kan vara:

 • Telefonkontakt
 • Arbetsplatsbesök
 • Individuellt krisstöd
 • Rehabiliteringsstöd
 • Grupphandledning
 • Psykologisk behandling